Sunday, July 09, 2006

Laika (detail)

©GaeSavannah 2008

c0pyright Gae Savannah 2007

Labels: ,