Saturday, June 10, 2006

Meraharem JP6© Gae Savannah with Dae Seung Seo
"Meraharem JP6" 2001; C-print and performance/installation, 18” x 24"

Labels: